Liturgie Middagdienst

 

 

Orde van de Dienst van zondag 4 oktober 2020

om 15.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Beerzerveld

waarbij de H. Doop wordt bediend aan:

 

Zoë Hofsink en Lana Lamberink

 

Voorganger :  Ds.  M.  Peschar 

 

 

 

 

Intochtslied: Ps. 105: 1 en 5 (Oude Ber.)

Looft, looft, verheugd de HEER' der Heren;

aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.

Doet Zijne glorierijke daân

alom de volkeren verstaan,

en spreekt, met aandacht en ontzag,

van Zijne wond'ren dag aan dag.

 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham, Zijn vrind,

bevestigt Hij van kind tot kind.

 

Votum en Groet           Inl. Schriftwoord:

 

Lied: Opw. 832 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

 

U bent de Held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

 

Refrein: Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

 

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!

 

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

 

Refrein (2x):Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.

Jezus, Overwinnaar!

 

Lezing van het Doopformulier

 

Lied: Opw. 488

 

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer, ik heb ontdekt

dat, als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van Uw liefde.

 

Refrein: Houd mij vast,

laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde.

 

Heer, kom dichterbij,

dan kan ik Uw schoonheid zien

en Uw liefde voelen diep in mij.

En Heer, leer mij Uw wil

zodat ik U steeds dienen kan,

en elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde.

 

Refrein (2x): Houd mij vast,

laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht

en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde.

 

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest 

en de kracht van Uw liefde.

 

Doopvragen en antwoorden van de doopouders

 

Bediening van de Doop

 

Lied: Opw. 136: 1 en 2 (staande)

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

 

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen,

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d' Uw' en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

 

Gebed en zegen (staande!)

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 (NBV)

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

 

Overdenking: “Kom in de kring!”

 

Lied: EL 421

 

Ben je groot of ben je klein

of ergens tussenin;

God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun

of ben je blank of bruin;

God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;

Hij kent je als je baalt

Hij kent je als je droevig bent;

Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;

Het geeft niet wat je doet;

God houdt van jou! Hij is vol liefde.

God houdt van jou!

 

Dankzegging en voorbeden           

 

Slotlied: Opw. 710

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God zegen mij alle dagen lang!

 

Vader, maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus kom tot mij

als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen

hier in de woestijn,

wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij;

van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn!

 

Zegen