Liturgie Avonddienst

 

Liturgie zondag 18 september    jeugddienst in de garve

Voorganger :  Ds. B. Breunesse   met medewerking van de christelijke motorclub CMA.

We gaan proberen deze dienst met geluid uit te zenden.

Helaas niet met beeld omdat de dienst in de garve is. 

 

 

 

Zingen: Lied 365 (Hemelhoog)
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij t al niet brengen, in t gebed aan onze Heer.


Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ;t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ;t die ons schraagt.
Zijn wij zwak belast beladen
en ter neer gedrukt door zorg,
dierbre Heiland onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg,
als som vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer


Groet en bemoediging
Gebed


Powerpoint-presentatie CMA 15 min


Zingen lied 338 (Hemelhoog) 3x


‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.


De “Wapenrusting” uit Efeze 6, 10-20 gelezen uit HSV 


Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige
verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem
daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van
het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel
omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de
voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild
van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem
de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke
gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle

volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven
wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het
Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin
vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.


“No longer slave” – Zach Williams


Getuigenis


Zingen lied 679 (Hemelhoog)


Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:


Gebed


Zingen lied 939


Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,

want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.


Zegen