Liturgie ochtenddienst

Liturgie ochtenddienst  zondag 10 November 10.00 uur         Voorganger :  Drs.  J. Eertink

 

Voorzang :   ELB  479 :   1 en 2   Zoals  klei in de hand van de pottenbakker

Stilgebed

Votum en groet

Zingen :  Lied 413 :  1,2 en 3  Grote God, wij loven U

NT  vermaning/ bemoediging

Zingen :  Psalm 84 :  4     Van kracht tot kracht gaan zij steeds voor

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied ELB   1 en 2 :  'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven"

Voorlezen gedeelte van het Avondmaalformulier

Zingen :  Psalm 62 : 1 :  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Schriftlezing :   Psalm 68 :  20 en 21

Overdenking;  Thema " God zij geprezen met ontzag "

Zingen :  Psalm 68  : 7   God zij geprezen met ontzag

Dankgebed en voorbede

Collecte ( kinderen komen terug van de oppas/ kindernevendienst )

Zingen :  Lied 416  1,2,3 en 4 :  Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen