ANBI informatie

Algemene informatie

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieen en classicale vergaderingen).

 


Update 18 juli 2023:

  • Automatische FRIS rapportages rekening 2022 zijn gepubliceerd.

Er zijn verschillende pagina's voor het college van kerkrentmeesters en voor het college van diakenen.

 Rekening college van kerkrentmeesters:

klik hier voor de ANBI rekening 2022 van het college van kerkrentmeesters

 

Rekening college van diakenen:

klik hier voor de ANBI rekening 2022 van het college van diakenen

 


Gegevens gemeente:

Naam Hervormde Gemeente Beerzerveld
Adres kerk Westerweg 39
7685 PL Beerzerveld

Post adres CVK

Westerweg 38
7685 PL Beerzerveld
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / Fiscaal nummer


Kerk: 824116057
Diaconie: 824116082

Telefoon administrateur (S. Veltman-Ballast) 06-30647698
 KVK- nummer   76372502
Bestuurs samenstelling Het bestuur van de Hervormde Gemeente Beerzerveld ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant, 8 ouderlingen (waarvan een als scriba), 6 kerkrentmeesters en 6 diakenen. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, welke is samengesteld door een afvaardiging van de kerkenraad. Dit moderamen van de kerkenraad wordt jaarlijks gekozen.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de kerkenraad, het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en het afdoen van zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen vergadert als regel een week voor de vergadering van de kerkenraad. Gemeenteleden kunnen vragen of ideeen over de gang van zaken in de gemeente richten aan het moderamen.

Het moderamen is thans als volgt samengesteld:
- Voorzitter: afgevaardigde ouderling
- Assessor: afgevaardigde diaken
- Scriba: afgevaardigde ouderling
- Lid: afgevaardigde kerkrentmeester
Beleidsplan Het beleidsplan 2018-2023 kunt hier downloaden.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via onderstaande link:

beleidsplan PKN dienstenorganisatie 2017-2020

Beloningsbeleid De kerkenraadsleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Het is allemaal vrijwilligers werk. De predikant en de kerkelijk werker ontvangen een salaris conform de richtlijnen van de PKN.
   
Doelstelling De Hervormde Gemeente Beerzerveld behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, die overeenkomstig haar belijden een gestalte is van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk. De grondslag, het fundament van deze Kerk is Jezus Christus. In Hem zag en ziet God naar ons mensen om. Levend uit Zijn genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Gemeenteleven
De gemeente in haar geheel wil "gewoon-hervormd" zijn en kan getypeerd worden als confessioneel, d.w.z. dat zij een Bijbelse, belijdende prediking wil (laten) horen, gebaseerd op de Heilige Schrift als gezaghebbend voor geloof en leven en in verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de Kerk.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 1 x per 4 weken wordt door middel van het kerkblad - genaamd "Kerkwijzer" - verslag gedaan van de actuele uitgeoefende activiteiten. De kerkwijzer wordt onder de leden van de gemeente verspreid. Tevens wordt de kerkwijzer online beschikbaar gesteld op deze website, voor meer informatie klik hier.

  

.